Browsing: กิจกรรม

ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หน่วยวิทยบริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีท่าน พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. เป็นประธานกรรมการ…

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสง์พุทธชินราช โดยสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ นับเป็นวันแห่งการสถาปนา “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

1 2 3 4
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.