Browsing: จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จำนวน ๕ รายการ คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศเชิญ ประกวดราคา ตารางวงเงิน-ปร๔-ปร๕

จัดซื้อจัดจ้าง
0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบแสงสว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ถนน-คสล.

จัดซื้อจัดจ้าง
2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177) 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 2-ปร.4-ปร.5 3-ร่าง-TOR