Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.pl.mcu.ac.th/?page_id=1989 กรอกรายละเอียด พร้อมจัดส่งมาที่  งานประชาสัมพันธ์…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

เนื่องด้วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดแผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ จึงขอให้ทุกส่วนงานได้จัดทำร่างแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมและนำเข้าเพื่อพิจารณาในคราวจัดทำแผนต่อไป ไฟล์ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. จีงขอเรียน/เจริญพรบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

1 2 3