Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทุกรูป/คน ประชุม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ปี 2558” เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  โดยมี พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการฯ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท),หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) สามารถดูผลได้ที่นี้ ภาคเสาร์-อาทิตย์ , ภาคปกติ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์,รายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้ ภาคปกติ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ,หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ขอให้มาสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)และหลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ สอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

นมัสการ/เรียน อาจารย์ทุกท่านโปรดส่งรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามที่บรรณารักษ์ โทร 083010455

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป คลิ๊กดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ คลิ๊กดูรายละเอียด

กิจกรรม
0

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑) ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติก่อนนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓…

กิจกรรม
0

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑) ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติก่อนนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓…