Browsing: ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)และหลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ สอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป คลิ๊กดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ คลิ๊กดูรายละเอียด

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.