ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177)

2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177)
1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

2-ปร.4-ปร.5

3-ร่าง-TOR

Share.

About Author

2 Comments

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.