ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบแสงสว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ถนน-คสล.

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.