ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จำนวน ๕ รายการ

  1. คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  2. ประกาศเชิญ ประกวดราคา
  3. ตารางวงเงิน-ปร๔-ปร๕
Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.