วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารพุทธชินสีห์วรธาดา

0


Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.