วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการวันครบรอบยกฐานะ “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนพุทธชินสีห์วรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสง์พุทธชินราช โดยสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ นับเป็นวันแห่งการสถาปนา “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.