ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

0

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.