เริ่มแล้ว! การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หน่วยวิทยบริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีท่าน พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แนะนำวิทยาลัย หลักสูตร คณาจารย์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. ประธานกรรมการตรวจประเมิน กล่าวแนะนำคณะกรรมการ พร้อมทั้งมอบให้เลขานุการฯ กล่าวถึงกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

เวลา ๑๐.๒๐ น. เริ่มทำการตรวจเป็นคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เข้าตรวจประเมินสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุธรรมมุนี พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาให้การต้อนรับ

เข้าตรวจประเมินสาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ให้การต้อนรับ

ตรวจประเมินสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก

ตรวจประเมินสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เข้าตรวจประเมินสาขาวิชาปรัชญา โดยมี ดร.ปัญญา นามสง่า ประธานหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ

เข้าตรวจประเมินสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา โดยมีพระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม ประธานหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ

เข้าตรวจประเมินสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระครูปลัดเถรานุวัตร พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ

ตรวจประเมินสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตรวจประเมินสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,บัณฑิตศึกษา และระดับวิทยาลัย

 

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.