โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงธรรมสำหรับพระนวกะ” ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารพระพุทธชินราช ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.