หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัด.ตาก วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.