สาขาวิชาการสอนภาษาไทยร่วมกับสาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู "การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป" รุ่นที่๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0
Share.

About Author