ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตสาขาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สามารถสอบบรรจุเป็นครูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้ถึง ๗ คน เป็นครูคืนถิ่น ๔ คน คือ ๑.นางสาวมณี แซ่ท่อ ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ๒.นางสาวพรพรรณ จันตระ ร.ร.เกษตรสุข อ.นครไทย ๓.นางสาวสุวิมล แก้วเรือง ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก อ.บางกระทุ่ม ๔.นายวันชัย อินมั่น ร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อ.เมือง นอกจากนี้ยังสอบเป็นครูผู้ช่วย ๓ คน คือ ๑.นางสาวจุฑาทิพย์ แช่มช้อย ๒.นางสาวจิรัชญา เกริกศิริ ๓.นายหิรัญ อินทนา ขอบคุณภาพข่าว..อ.บัญชา ทับทองหลาง

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.