โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปฏิบัติ จำนวน ๔๕๙ รูป/คน

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.