โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา

0

Share.

About Author