กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแสดงธรรมสำหรับพระนวกะ" วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม "เทคนิคการแสดงธรรมสำหรับพระนวกะ" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

Share.

About Author