กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการแสดงธรรมสำหรับพระนวกะ” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม “เทคนิคการแสดงธรรมสำหรับพระนวกะ” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.