“เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิทัล THAILAND 4.0” สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเสริมความเป็นครู ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.