โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก “กิจกรรม ๑๐๘ ปี แห่งการสวรรคต” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.