กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้จัดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

0
[gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/บันทึกข้อความ.pdf”] [gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/แบบสำรวจ.pdf”] [gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/2.แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ส่วนงานวิทยา.xlsx”]
Share.

About Author