“เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิทัล THAILAND 4.0” สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเสริมความเป็นครู ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑

0

Share.

About Author