ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)และหลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ

  • สอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ประกาศผลสอบเวลา ๑๖.๐๐ น.)
  • สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ผ่านสอบข้อเขียน) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ภาคเสาร์-อาทิตย์

  • สอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ประกาศผลสอบเวลา ๑๖.๐๐ น.)
  • สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ผ่านสอบข้อเขียน) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ประกาศผลสอบ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)
Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.