ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒)

0

ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท),หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) สามารถดูผลได้ที่นี้ ภาคเสาร์-อาทิตย์ , ภาคปกติ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์,รายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้

ภาคปกติ วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ภาคเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.