ประกาศเรื่อง “ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2558

0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2558

ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. 2541 ข้อ 6

นิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต ต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานอย่างน้อยสิบวันติดต่อกัน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานอย่างน้อยเจ็ดวันติดต่อกัน

ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงออกประกาศกำหนดการปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฎฐาน ประจำปี 2558 ดังนี้

วันที่ 14 ธันวาคม 2558

– เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช 1

– เวลา 14.00 น. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

– เวลา 16.00 น. นิสิตประกาศนียบัตร ทุกสาขาวิชา จบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

– เวลา 16.00 น. พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน

จึงออกประกาศ ให้นิสิตได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นลำดับไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.