ติดต่อวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ที่
217 หมู่ 6 ตำบลบึงพระ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-287245 , โทรสาร 055-287559
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อ 110
สาขาวิชาปรัชญา ต่อ 113
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต่อ 114
สาขาวิชาสังคมศึกษา ต่อ 122
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ 134
ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท พระพุทธศาสนา) ต่อ 135
ฝ่ายบริหาร ต่อ 101
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 118
งานกิจการนิสิต ต่อ 115
งานการเงินและบัญชี ต่อ 111
งานทะเบียนและวัดผล ต่อ 123
งานบริหารงานบุคคล ต่อ 103
งานพัสดุ ต่อ 105
งานคอมพิวเตอร์ ต่อ 107
งานห้องสมุด ต่อ 116
งานเลขานุการฯ ผู้อำนวยการ ต่อ 109

แผนที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.