ผู้บริหารและกรรมการประจำวิทยาลัย

คณะผู้บริหารประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1. พระพุทธิวงศมุนี รองเจ้าคณะภาค5 ,เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก, ผู้ก่อตั้ง/ประธานที่ปรึกษา

IMG_8964

2. พระราชรัตนสุธี ดร.  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

3. พระครูรัตนสุตตาภรณ์ ดร.                    รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

4. ผศ.ดร. ปัญญา นามสง่า         รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ruleFile1024

5. นางสาวปรานอม ดีอาจ     รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

6. นางสิริกมล ทองเชื้อ   รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย