ผู้บริหารและกรรมการประจำวิทยาลัย

คณะผู้บริหารประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1. พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค5 ,เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก, ผู้ก่อตั้ง/ประธานที่ปรึกษา

IMG_8964

2. พระศรีรัตนมุนี ดร.  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

3. พระครูรัตนสุตตาภรณ์ ดร.                    รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

4. ผศ.ดร. ปัญญา นามสง่า         รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ruleFile1024

5. ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์               รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

ruleFile1022

6. ดร.ดอนล่าร์ เสนา                            รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

don

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.