นายไสว แก้วเกตุ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายไสว แก้วเกตุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑,การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒,การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑,การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒,การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์  พระธรรมเสนานุวัตรกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ