นางสาวสริญญา จำปาวอ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๓


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางสาวสริญญา จำปาวอ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ธุรกิจ
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา บัณฑิตบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน รัฐศาสตร์เบื้องต้น,การวิจัยทางสังคม,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ