นางกนกวรรณ ขอบทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๕

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางกนกวรรณ ขอบทอง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ภูมิศาสตร์อาเซียน,ประวัติศาสตร์เอเชีย,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น,เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา,ประวัติศาสตร์ยุโรป,ประวัติศาสตร์อเมริกา
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – ญาณวิทยา : แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
– การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในองค์พระพุทธชินราช
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ