พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คนที่๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑
– การสวดมนต์ข้ามปีของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร. (สายัณ จนฺทวํโส (บวบขม))
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน พุทธจริยศาสตร์,จริยศาสตร์,หลักพุทธธรรม,พุทธศาสนากับภาวะผู้นำ,พุทธศาสนากับสตรี,ปรัชญาอินเดียวสมัยโบราณ,ธรรมประยุกต์,ธรรมนิเทศ,การปกครองคณะสงฆ์ไทย,พระสูตรมหายาน,รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดจังหวัดพิษณุโลก
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์  – พระธรรมเสนานุวัตรกับการพัฒนา
– การสวดมนต์ข้ามปีของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ