พระครูปิยกิจบัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คนที่๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺโม (หงษ์สุข))
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ,ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ,ปรัชญาคริสต์และอิสลาม,งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา,การศึกษาอิสระทางปรัชญา,เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา,พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม,พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม,การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา,ธรรมะภาคปฏิบัติ๒,ธรรมะภาคปฏิบัติ๔,ธรรมะภาคปฏิบัติ๖,ธรรมะภาคปฏิบัติ๗
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธชองวัดจังหวัดพิษณุโลก
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล  เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง