พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คนที่๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน (เขียวสะอาด)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการตลาด
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ธุรกิจ
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน พระสุตตันตปิฎก,ธรรมะภาคปฏิบัติ๔,ธรรมะภาคปฏิบัติ๖,จิตวิทยาในพระไตรปิฎก,
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดจังหวัดพิษณุโลก
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์  ธรรมนิเทศ
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง