พันเอกเกื้อ ชัยภูมิ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คนที่๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๔

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พันเอก เกื้อ ชัยภูมิ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา B.A.PalyArcharya ,เปรียญธรรม ๙ ประโยค
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๑๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนาลันทา ดารภังคะอินเดีย,บาลีสนามหลวง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A.Ancient Indian and Asian Studies
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๑๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / พระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน บาลีไวยากรณ์,แต่งแปลบาลี,บาลีเสริม,พระวินัยปิฎก,รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก,การใช้ภาษาบาลี๒
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดจังหวัดพิษณุโลก
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง