นายเสถียร สระทองให้ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คนที่๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๕

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายเสถียร สระทองให้
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน พุทธวิธีการบริหาร,งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา,พุทธศิลปะ,ศาสนาทั่วไป,ธรรมนิเทศ,สัมมนาพระพุทธศาสนา,เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา,ประวัติพระพุทธศาสนา,พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย,ปรัชญาไทย,ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก,ธรรมประยุกต์,ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดจังหวัดพิษณุโลก
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล  พุทธศิลปะ,ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง