ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คนที่๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายประพัฒน์ ศรีกูลกิจ,ดร.
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๕
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  Ph.D. Faculty of Art Department of Buddhist Studies / Buddhist Studies
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  Delhi university ,ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน พระอภิธรรมปิฎก๑,พระอภิธรรมปิฎก๒,วรรณคดีบาลี,ประวัติพระพุทธศาสนา๑,ประวัติพระพุทธศาสนา๒,พระสุตตันตปิฎก๑,พระสุตตันตปิฎก๒,ปรัชญาเบื้องต้น,ศาสนาทั่วไป,วาทการ,พุทธปรัชญาการศึกษา,การผลิตสื่อการสอน,พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์,พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,ศีกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก,ธรรมบทศึกษา,วิสุทธิมรรคศึกษา,พระไตรปิฎกศึกษา,สัมมนาพระพุทธศาสนา,เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา,ธรรมประยุกต์,ชีวิตและผลงานปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  ร่วมวิจัย :ศึกษาคำอธิษฐานต่อพระพุทธชินราชของพุทธศาสนิกชนไทย,ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง,การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท,พระเครื่อง:แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์  อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ