พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คนที่๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศน.บ.ศาสนศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ความเป็นครูวิชาชีพ,ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,ภาษาศาสตร์ภาษาไทย,การสอนภาษาไทย,คติชนวิทยา,การพัฒนาหลักสูตร,วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง