นางลำยอง สำเร็จดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คนที่๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางลำยอง สำเร็จดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๑๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ภาษาและวัฒนธรรม,นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ,ร้อยกรองไทย,การเขียนเชิงสร้างสรรค์,การพัฒนาทักษะการเขียน,วรรณคดีคำสอน
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง