นางชูศรี เกิดศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คนที่๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางชูศรี เกิดศิลป์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๑๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒน พิษณุโลก
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน วิวัฒนาการของภาษาไทย,การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก,การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก,การพัฒนาทักษะการอ่าน,วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ,วรรณคดีวิจารย์
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง