นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คนที่๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๕

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศศ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศีกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา,การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐,๒๕๕๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้,ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย,สัมมนาการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย,สถิติเบื้องต้นและการวิจัย,การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา,การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง