พระราชรัตนสุธี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนที่๑


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม/เกษรบัว)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค / สาขาวิชาภาษาบาลี
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา แม่กองบาลีสนามหลวง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  รป.ด.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ