พระครูรัตนสุตาภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนที่๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช โพธิ์ทอง)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา คบ.ครุศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  รป.ด.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา,รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา,การบริหารเชิงกลยุทธ์,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ