พระครูปลัดเถรานุวัตร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนที่๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พธ.ม.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พธ.ด.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน อาเซียนศึกษา,ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย,การบริหารการพัฒนา,สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง