นายวรพล วรสุวรรณโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คนที่๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๔

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายวรพล วรสุวรรณโรจน์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา คบ.ครุศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พธ.ด.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์๑,ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์๒,การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์,พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศ,ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์,การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ,คณิตศาสตร์เบื้องต้น,สถิติเบื้องต้น
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ