สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Philosophy

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(ปรัชญา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Philosophy
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Philosophy)

 

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันมั่นคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางปรัชญาและประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและวิชาการทางด้านปรัชญา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านปรัชญา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้กิดการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชียวชาญในปรัชญา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาได้อย่างแตกฉาน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ปรัชญาและพัฒนาชีวิตและสังคม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ ดูรายละเอียด

๒. ผศ.ดร.ปัญญา นามสง่า ดูรายละเอียด

๓. นายภูวเดช สินทับศาล ดูรายละเอียด

๔. พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ ดูรายละเอียด

๕. นายชัยรัตน์ ทองสุข รายละเอียด

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.