สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Public Administration)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Public Administration)

 

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการปกครองและการบริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักูสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการบริหารงานภาครัฐให้แก่นิสิต โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์การบริหาร โดยเฉพาะความรู้ทางการบริหาร การออกแบบและการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารโครงการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้งการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชียวชาญในปรัชญา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาได้อย่างแตกฉาน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ปรัชญาและพัฒนาชีวิตและสังคม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระศรีรัตนมุนี ดร. (ชื่อเดิม พระมหาขวัญรัก มหาวายาโม) รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๙ ประโยค,แม่กองบาลีสนามหลวง

๒. พระครูรัตนสุตาภรณ์ ดร. (ชื่อเดิม พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน) รายละเอียด

12282834_1092403097466004_2000615648_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก แม่กองธรรมสนามหลวง

๓. พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี,ดร. รายละเอียด

sutep

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ๒๕๕๖,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค

๔. ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์ รายละเอียด

12272722_1092403514132629_644968624_n

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ๒๕๔๕,มหาวิทยาลัยนเรศวร
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๔ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม

๕. นายสมปอง สีชมพู รายละเอียด

12294819_545160462301152_6430846028096336624_n

วุฒิการศึกษา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๓,มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ.(จริยศึกษา) ๒๕๕๑ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,แม่กองธรรมสนามหลวง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางสาว รัตนา ขนุนปัน

123

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณทิต) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.