สาขาวิชา สังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ปี ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Studies

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(สังคมศึกษา)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Studies)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Social Studies)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในกเรียนรู้สังคมศึกษา และนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ทางสังคมศึกษามาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้แก่นิสิตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของวิชาชีพ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถพัฒนารูปแบบการสอนและจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้วิชาสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์) รายละเอียด

๒. นางกนกวรรณ ขอบทอง รายละเอียด

๓. นางสาวสริญญา จำปาวอ รายละเอียด

๔. นายไสว แก้วเกตุ รายละเอียด

๕. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง ประธานหลักสูตร รายละเอียด