เกี่ยวกับวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย        :  ชมพู

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย :  อโศก

 

วัตถุประสงค์

๑. มุ่งพัฒนาสถาบัน  บุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต  การพัฒนาวิชาการ  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำสถาบัน  พระพุทธศาสนา  สังคมและประเทศไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์

๒. มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์และประเทศชาติต่อไป

๓. มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์การศึกษา ค้นคว้า วิจัย  ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยพุทธธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม

๔. มุ่งพัฒนาคุณภาพของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน  พระพุทธศาสนาและสังคมโดยส่วนรวม

๕. มุ่งพัฒนาสถาบันการศึกษาสงฆ์ให้เป็นศูนย์กลางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๖. มุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสการศึกษาของประเทศให้ทั่วถึง

 

เป้าหมาย

๑. พระนิสิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีทักษะนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พระนิสิตมีความรู้และมีทักษะสนองงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี

๓. พระนิสิตที่รับหน้าที่เป็นพระสังฆาธิการในชั้นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

๑. วางแผนการบริหารให้สอดคล้องกับหลักการ/เหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

๒. ปรับปรุงโครงการบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตามสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคล่องตัว

๓. พัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

๔. พัฒนาทรัพยากรและประสานงานทุกด้าน

๕. จัดหา พัฒนาอาคาร สถานที่ รวมทั้งครุภัณฑ์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม  เพียงพอต่อการจัดการเรียน       การสอน

๖. จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.