เกี่ยวกับวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย        :  ชมพู
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย :  อโศก
 
วัตถุประสงค์
๑. มุ่งพัฒนาสถาบัน  บุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต  การพัฒนาวิชาการ  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำสถาบัน  พระพุทธศาสนา  สังคมและประเทศไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์
๒. มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์และประเทศชาติต่อไป
๓. มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์การศึกษา ค้นคว้า วิจัย  ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยพุทธธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม
๔. มุ่งพัฒนาคุณภาพของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน  พระพุทธศาสนาและสังคมโดยส่วนรวม
๕. มุ่งพัฒนาสถาบันการศึกษาสงฆ์ให้เป็นศูนย์กลางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๖. มุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสการศึกษาของประเทศให้ทั่วถึง
 
เป้าหมาย
๑. พระนิสิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีทักษะนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พระนิสิตมีความรู้และมีทักษะสนองงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี
๓. พระนิสิตที่รับหน้าที่เป็นพระสังฆาธิการในชั้นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบาย
๑. วางแผนการบริหารให้สอดคล้องกับหลักการ/เหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๒. ปรับปรุงโครงการบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตามสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัว
๓. พัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๔. พัฒนาทรัพยากรและประสานงานทุกด้าน
๕. จัดหา พัฒนาอาคาร สถานที่ รวมทั้งครุภัณฑ์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม  เพียงพอต่อการจัดการเรียน       การสอน
๖. จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต