Clip_4
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

พระครูสิริรัตนานุวัตร

วัน/เดือน/ปี เกิด

๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

วุฒิการศึกษา

ป.ธ. ๕
พธ.บ.(อังกฤษ) มจร.ส่วนกลาง
พธ.ม.(ปรัชญา) มจร.ส่วนกลาง
Ph.D. (Phil.) Banaras Hindu University, India

ประสบการณ์วิจัย/ผลงานวิจัยในรอบ ๓ ปี

ปี ๒๕๕๖ วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมของเทพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ปี ๒๕๕๗ วิจัยเรื่อง “การศึกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม”
ปี ๒๕๕๘ วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔”

การเผยแพร่ผลงานวิจัย/การตีพิมพ์/การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ (๒๒ พ.ค.๕๖)
เรื่อง “The Pledge, Sacrifice : Principle and Influence to Thai Society” (ภาคอังกฤษ)
วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี)
เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ในฐานะเครื่องมือพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรมของชีวิตและสังคม
วารสาร มหาจุฬาวิชาการ ม.ค.-มิ.ย. ปี ๒๕๕๗-๕๘
เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศิลปะนวัตกรรม” และ เรื่อง “คุณค่าทางจริยธรรมของเทพที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิต”
สารนิพนธ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “ภาษาวิเคราะห์”
วาสาร กระแสวัฒนธรรม ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๙ ม.ค.-มิ.ย.๕๘ เรื่อง “อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย” (ภาษาไทย)

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

๐๘๙-๖๓๘-๐๕๐๗

อีเมล์

gurutawee@gmail.com